Các chương trình chuyên môn dành cho các công ty trước khi lên sàn giao dịch chứng khoán

• Phát triển Kế hoạch kinh doanh cho Sự tăng trưởng bền vững

• Tái cấu trúc tổ chức

• Tăng cường hoạt động

• Tối đa hóa giá trị tổ chức

• Duy trì sự tăng trưởng

• Phát triển các khổi liên minh chiến lược