Các chương trình chuyên môn dành cho Kinh doanh toàn cầu

Tiến tới Toàn cầu: Cạnh tranh và Thành công trên phạm vi toàn cầu

• Các liên minh chiến lược toàn cầu

• Kinh doanh quốc tế

• Kinh doanh với Hoa Kỳ và người Hoa Kỳ

• Kinh doanh với các nước trong khu vực ASEAN