Các chương trình chuyên môn về lĩnh vực Tài chính và Ngân hàng

• Tài chính tập thể cho các chủ doanh nghiệp, các GĐ ĐH và các quản lý cấp cao

• Tài chính cho các nhà quản lý phi tài chính

• Tài chính doanh nghiệp ứng dụng

• Quản lý chiến lược ngân hàng

• Quản trị rủi ro cho các thể chế tài chính

• Phân tích tài chính

• Quản lý đầu tư

• Sự định giá

• Mô hình tài chính

• Gia tăng vốn: Tiền vốn và nợ

• Mua bán và Sáp nhập

• Tài chính Bất động sản.