1. Chiến Lược Của Doanh Nghiệp và Đối Tác Chiến Lược
  2. Chiến Lược Marketing Toàn Cầu
  3. Chiến Lược Tài Chính
  4. Chiến Lược và Văn Hóa Doanh Nghiệp
  5. Đàm Phán và Giải Quyết Tranh Chấp
  6. Huấn Luyện và Cố Vấn
  7. Lãnh Đạo Chiến Lược và Xây Dựng Tổ Chức
  8. Mua Bán và Sáp Nhập Trong Nước và Xuyên Quốc Gia
  9. Phát Triển và Quản Lý Chiến Lược Nguồn Nhân Lực
  10. Quản Lý Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp Lớn và Doanh Nghiệp Nhà Nước