Bà Sherri là một chuyên gia được biết đến trong nước về động lực thúc đẩy mang tính thế hệ và các tác động của nó trong môi trường làm việc. Bà giúp đỡ mọi người gia tăng thương số của họ và giảm những bất hòa có rất nhiều trong những môi trường làm việc có 4 thế hệ cùng nhau.

Bà Sherri đã xuất bản hơn 80 bài viết về chiến lược, marketing và huấn luyện, bà đã đơn giản hóa những vấn đề phức tạp đối với những người bận rộn. Bà khẳng định chuyên môn của mình như một huấn luyện viên cao cấp, gặp riêng các giám đốc điều hành, các chủ doanh nghiệp và các giám đốc cấp cao. Bà là điều phối viên và diễn giả cho hơn 250 hội nghị.

Kiến thức chuyên ngành đa dạng của bà Sherri bao gồm dịch vụ khách hàng, điều hành, hành chính, kinh doanh, marketing và hoạch định chiến lược. Bà đã yêu cầu các chuyên gia liên ngành nhìn nhận các thách thức đối với khách hàng từ rất nhiều khía cạnh.

Bà Sherri đã nhận được bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành hoạch định chiến lược của đại học Pepperdine. Bà tốt nghiệp hạng ưu cử nhân nghệ thuật chuyên ngành tâm lý của đại học bang Youngstown. Tại đại học California Miramar, bà Sherri dạy môn quản trị chiến lược khóa học chiến lược Capstone cho các Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Bà dạy các môn Lãnh đạo và Chiến lược phát triển tổ chức, Huấn luyện và Cố vấn, Đàm phán và Giải quyết tranh chấp, Chiến lược của Doanh nghiệp và Đối tác chiến lược, Phát triển và Quản lý chiến lược nguồn nhân lực, Chiến lược và Văn hóa doanh nghiệp