Chương trình Tiến sỹ QTKD được thiết kế nhằm cung cấp cho các nhà quản lỹ, lãnh đạo một tiền đồ mang tính toàn cầu, trọng tâm vào việc sử dụng các cách tiếp cận vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn. Các chương trình học cơ bản, trọng tâm và luận án khóa học được  tổ chức sát với mục tiêu chương trình. Việc hoàn thành tốt các bài luận và các dự án đòi hỏi các kĩ năng nghiên cứu và khám phá các kiến thức mới khi mà các sinh viên tìm kiếm các giải pháp để giải quyết vấn đề trong bối cảnh môi trường đang dần thay đổi ngày nay.

Các mục tiêu của chương trình

Mục tiêu của chương trình Tiến sỹ QTKD là nhằm đào tạo các học giả để họ phát triển và làm sâu sắc thêm các lý thuyết quản lý để tăng cường sự đóng góp của họ đối với giáo dục và thực hành quản lý. Các học viên thu được kiến thức tiến bộ và lý thuyết trong chuyên ngành của họ, điều này cung cấp nền tảng cơ sở cho lĩnh vực chuyên môn của học viên. Học viên được cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực hành về các kĩ năng nghiên cứu tiên tiến, rất cần thiết cho việc xuất bản các tạp chí hàn lâm hàng đầu.

Các yêu cầu

Chương trình đào tạo Tiến sỹ QTKD yêu cầu 66 tín chỉ nghiên cứu sinh, cao hơn nhiều so với chương trình Thạc sỹ. Các khóa học chuẩn bị luận án chiếm 12 trong tổng số các tín chỉ được yêu cầu. Bài kiểm tra tổng thể được quyền ưu tiên đối với sự phê duyệt kế hoạch luận án

Các lĩnh vực trọng tâm

Đại học California Miramar đưa ra chương trình bằng cấp Tiến sỹ QTKD (DBA) trong 4 lĩnh vực trọng tâm, cho phép học viên cơ hội để tập trung vào điều gì là có ý nghĩa đối với sự hình thành và phát triển chuyên ngành của họ.

  • Tài chính
  • Kinh doanh quốc tế
  • Marketing
  • Quản lý chiến lược

Quản lý tài chính

Huyết mạch của bất cứ loại hình tổ chức nào- công, tư, tín ngưỡng hay tập thể- là nguồn tài chính của tổ chức. Các nhà quản lý cần phải biết làm sao để quản lý và điều phối nguồn tài chính để mà đảm bảm lợi ích dài hạn và sức mạnh của tổ chức. Khóa học này giúp sinh viên phát triển các kĩ năng cần thiết.

Kinh doanh quốc tế

“Nền kinh tế toàn cầu” đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong nước và quốc tế phải có kiến thức về văn hóa, kinh tế, chính trị và môi trường pháp lý của doanh nghiệp và những kĩ năng quản lý cần thiết để đưa ra các quyết định quản lý trong bối cảnh quốc tế. Khóa học tập trung vào các thành phần cần thiết được đòi hỏi để am hiểu và quản lý các tổ chức quốc tế

Marketing

Khóa học Marketing vượt ra ngoài những kiến thức cơ bản bằng cách tập trung vào vấn đề quản lý Marketing và nghiên cứu Marketing. Khóa học cung cấp cho học viên cơ hội củng cố những kĩ năng và kiến thức hiện có và đạt được những kĩ năng và kiến thức mới phù hợp với quản lý một cách hiệu quả toàn bộ phạm vi của chu kì sản phẩm theo cách thức chiến lược, hệ thống, đúng nội quy và tuân thủ pháp lý.

Marketing

Khóa học Marketing vượt ra ngoài những kiến thức cơ bản bằng cách tập trung vào vấn đề quản lý Marketing và nghiên cứu Marketing. Khóa học cung cấp cho học viên cơ hội củng cố những kĩ năng và kiến thức hiện có và đạt được những kĩ năng và kiến thức mới phù hợp với quản lý một cách hiệu quả toàn bộ phạm vi của chu kì sản phẩm theo cách thức chiến lược, hệ thống, đúng nội quy và tuân thủ pháp lý.

Quản lý chiến lược

Khóa học này trang bị cho các cá nhân đang tìm kiếm những vị trí lãnh đạo hàng đầu trong doanh nghiệp hoặc tìm kiếm cơ hội trở thành những nhà cố vấn tài ba cho doanh nghiệp hoặc trong các tổ chức khác. Những nhà lãnh đạo và cố vấn hàng đầu tương lai phải chuẩn bị cho chính bản thân họ để thấy được và đánh giá được “bức tranh” lớn và tư duy và hành động “một cách chiến lược”. Các nhà lãnh đạo phát triển những kĩ năng tư duy chiến lược và phân tích sớm hơn trong sự nghiệp của họ. Các nhà cố vấn cam kết trong việc giải quyết vấn đề với các doanh nghiệp khách hàng của họ với việc am hiểu các hàm ý chiến lược của điều mà họ đang làm và cơ bản có thể giúp đỡ các công ty phát triển và thực thi chiến lược. Việc chú trọng vào khóa học Quản lý chiến lược chuẩn bị cho học viên những sự nghiệp như vậy. Đó là lí do tại sao có câu nói Quản lý chiến lược là một sự nghiệp không phải một nghề nghiệp.

Chương trình giảng dạy

Những người tốt nghiệp phải hoàn thành tốt 66 tín chỉ được chỉ ra dưới đây

Các khóa học cơ bản                                                   36 Tín chỉ

Các khóa học trọng tâm18 Tín chỉ

Các khóa luận án                                                         12 Tín chỉ

Tổng quan Tiến sỹ QTKD66 Tín chỉ

Các khóa học cơ bản trong chương trình Tiến sỹ QTKD

Số Khóa học

Tiêu đề

Tín chỉ

BUS 7010

Chuyên đề nghiên cứu về Thương mại, Chính sách và Học thuyết Kinh tế Quốc tế

3

BUS 7020

Chuyên đề nghiên cứu về Học thuyết Tổ chức

3

BUS 7040

Chuyên đề nghiên cứu về Tài chính Tập đoàn tiên tiến

3

BUS 7050

Quản lý Trách nhiệm xã hội

3

BUS 7060

Sự thống trị tập đoàn và Toàn cầu hóa

3

BUS 7070

Chiến lược Kinh doanh toàn cầu: Quản lí vượt mọi ranh giới và Các nền văn hóa

3

BUS 7080

Thống kê ứng dụng

3

BUS 7090

Quản lý sự thay đổi của tổ chức và Quá trình

3

BUS 7100

Chuyên đề nghiên cứu về Quản lý Marketing tiên tiến

3

BUS 7110

Quản trị nguồn nhân lực chiến lược

3

BUS 7120

Các giá trị và Đạo đức Kinh doanh

3

BUS 7130

Chuyên đề nghiên cứu về Quản trị chiến lược tiên tiến

3

Các khóa học Luận án Tiến sỹ QTKD

Số Khóa học

Tiêu đề

Tín chỉ

BUS 8210

Quá trình luận án

4

BUS 8220

Các phương pháp nghiên cứu và Thiết kế

4

BUS 8230

Hoàn thành Luận án và Bảo về

4

Các khóa học trọng tâm

(6 Khóa học bắt buộc- 18 Giờ tín chỉ)

Để hoàn thành môn học trọng tâm, học viên phải chọn lựa 6 khóa học trong số các môn học trọng tâm đặc biệt mà học viên mong muốn. CMU cung câp các môn học trọng tâm dưới đây:

Tiến sỹ QTKD/ Kinh doanh Quốc tế

(6 khóa học bắt buộc- 18 giờ tín chỉ)

Số Khóa học

Tiêu đề

Tín chỉ

IBA 7510

Chuyên đề nghiên cứu về Kinh doanh Quốc tế

3

FIN 7470

Chuyên đề nghiên cứu về Tài chính Quốc tế

3

MKT 7310

Marketing thế giới tiên tiến

3

IBA 7520

Kế toán Quốc tế

3

HRM 7530

Quản trị Nguồn nhân lực Quốc tế

3

IBA 7540

Luật Kinh doanh Quốc tế

3

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh / Marketing

(6 khóa học bắt buôc - 18 Tín chỉ)

Số Khóa học

Tiêu đề

Tín chỉ

MKT 7310

Marketing quốc tế chuyên sâu

3

MKT 7320

Chuyên đề hành vi khách hàng

3

MKT 7330

Marketing chiến lược

3

MKT 7340

Nghiên cứu Marketing chuyên sâu

3

MKT 7350

Truyền thông Marketing

3

MKT 7360

Lý thuyết  và Thực tiễn định giá

3

Tiến sỹ Quản trị Kinh doanh / Quản trị chiến lược

(6 khóa học bắt buộc - 18 Tín chỉ)

Số khóa học

Tiêu đề

Tín chỉ

MGT 7610

Chuyên đề về Chiến lược và Lợi thế cạnh tranh

3

MGT 7620

Chiến lược công nghệ

3

MGT 7630

Xây dựng và Thực thi chiến lược

3

MGT 7640

Tư duy chiến lược

3

MGT 7650

Lý thuyết tổ chức: Cách tiếp cận chiến lược

3

MGT 7660

Quản trị chiến lược của các tổ chức phi lợi nhuận

3

Tiến sỹ Quản trị kinh doanh / Tài chính

(6 khóa học bắt buộc - 18 tín chỉ)

Số khóa học

Tiêu đề

Tín chỉ

FIN 7420

Phân tích đầu tư và Quản lý danh mục đầu tư

3

FIN 7430

Kinh tế học tài chính

3

FIN 7440

Các thể chế và thị trường tài chính

3

FIN 7460

Quản trị rủi ro và Vốn phái sinh

3

FIN 7470

Chuyên đề về Tài chính Quốc tế

3

FIN 7490

Chuyên đề Mua bán và Sáp nhập

3